Co patří do aktiv a pasiv?

admin

Updated on:

Aktiva a pasiva patří mezi základní pojmy účetnictví. Ačkoli jejich znalost není nutná pro každodenní život, je velmi důležitá pro firmy a investory, kteří se zabývají finančním plánováním a investicemi. Co je tedy aktivum a co je pasivum?
Aktiva
Aktiva jsou majetek, který je majetkem dané účetní jednotky. Tato aktiva představují investice, které se v budoucnu dají využít. Většinou jde o finanční prostředky, zásoby, majetek a další položky, které v případě změny prospívají účetní jednotce.
Aktiva jsou dále rozdělena do tří základních skupin:
• Dlouhodobé aktivum – zahrnuje majetek, který je majetkem účetní jednotky na delší období. Příklady dlouhodobého aktiva zahrnují budovy, stroje, technologie, licence a práva, pozemky a další.
• Krátkodobé aktivum – zahrnuje aktiva, která jsou majetkem účetní jednotky na kratší dobu. Příklady zahrnují zásoby, hotovost, pohledávky a krátkodobé investice.
• Ostatní aktiva – zahrnuje aktiva, která nejsou zahrnuty do výše uvedených skupin. Příklady ostatních aktiv zahrnují účty za opravy, účty za obnovu a další.
Pasiva
Pasiva jsou závazky účetní jednotky. Tato pasiva zahrnují vklady vlastníků do společnosti, závazky, zisky (ztráty) minulých let a výsledek hospodaření běžného roku.
Pasiva jsou dále rozdělena do tří základních skupin:
• Dlouhodobá pasiva – zahrnuje závazky, které musí účetní jednotka splatit během delšího období. Příklady dlouhodobých pasiv zahrnují závazky vůči bankám, úvěry, dlužníci, dlouhodobé dluhy a další.
• Krátkodobá pasiva – zahrnuje závazky, které účetní jednotka musí splatit během kratší doby. Příklady krátkodobých pasiv zahrnují závazky vůči dodavatelům, závazky za mzdy, závazky za sociální zabezpečení a další.
• Ostatní pasiva – zahrnuje pasiva, která nejsou zahrnuty do výše uvedených skupin. Příklady ostatních pasiv zahrnují nedokončené projekty, zásoby, pohledávky, náklady a další.
Aktiva a pasiva tvoří základní kostru účetnictví. Mají významnou roli při finančním plánování, stejně jako při finančním investování. Je důležité pochopit, jaká aktiva a pasiva jsou k dispozici, aby se firma a investoři mohli rozhodnout, do jakých investic se pustit.

Napsat komentář