Z jakých důvodů může být právní jednání neplatné?

admin

Všichni víme, že právní jednání je pro většinu lidí obtížné pochopit a často si neuvědomujeme, jaké jsou důvody, proč může být některé právní jednání neplatné. Tato zpráva vám pomůže lépe pochopit, jaké jsou důvody, proč může být právní jednání neplatné.

Neplatné je právní jednání, které se příčí dobrým mravům, jakož i právní jednání, které odporuje zákonu, pokud to smysl a účel zákona vyžaduje. Dobré mravy znamenají, že pokud je právní jednání v rozporu s obecně uznávanými principy a představami, může být považováno za neplatné. Například pokud by předmět právního jednání byl protiprávní, například v některých zemích je protizákonné kouřit, pokud je to v rozporu s tímto zákonem, může být právní jednání neplatné.

Neplatné je právní jednání, pokud má být podle něho plněno něco nemožného. Například, pokud je v právním jednání uvedeno, že se má realizovat něco, co je obecně uznáváno jako nemožné, může být právní jednání považováno za neplatné. Také, pokud je uvedeno v právním jednání něco, co je odporuje zákonu, je také možné, že to bude považováno za neplatné.

Právní jednání může být rovněž neplatné, pokud se jednání dotkne osob, které nejsou oprávněny přijmout jeho důsledky. Například, v určitých situacích, jako je menšinový věk nebo zákonem stanovená nezletilost, je třeba, aby se právní jednání uskutečnilo s právnickou osobou. V těchto případech se právní jednání může považovat za neplatné.

Pokud je právní jednání neplatné, mohou být důsledky nezávislé na volbě stran a nemusí být v souladu s jejich původními záměry. Některé zákony ochraňují strany před neplatným právním jednáním a umožňují jim vymáhat výsledky právního jednání, která byla vykonána, přestože nejsou platná. To znamená, že přestože je právní jednání neplatné, strany stále mohou uplatnit práva, která vyplývají z jeho provedení.

Každé právní jednání musí být v souladu s obecně uznávanými zásadami, předpisy a zákony. Pokud nejsou splněny, může být právní jednání neplatné. Některá právní jednání mohou být neplatná, jestliže je v rozporu s dobrými mravy, s právními předpisy a zákony nebo když je vymáhání požadavků nebo plnění nemožné. I přesto, že je právní jednání neplatné, mohou být některé jeho důsledky uplatněny. Umožní vám to pochopit důvody, proč může být některé právní jednání neplatné a jaké jsou následky toho.

Napsat komentář