Které dluhy se dědí?

admin

Updated on:

.
Které dluhy se dědí?
Rozhodli jste se zdědit pozůstalost po někom blízkém? Je to smutné, ale i v takové situaci je nutné přemýšlet o obchodní stránce věci. Je velmi důležité se ptát, zda jsou nějaké dluhy, které by mohly být spojené s majetkem, který jste dostali. Mnoho lidí se ptá, zda se dědí dluhy. Bohužel, odpověď je kladná.
Nový občanský zákoník platný od roku 2014 stanoví, že dědic je povinen hradit dluhy zůstavitele v jejich plné výši. To znamená, že dědic musí uhradit i dluhy, které přesahují hodnotu zděděného majetku. To je velmi důležité přihlédnout při zdědění majetku.
Konkrétně lze říci, že se dědí všechny druhy dluhů, které zůstavitel měl, a to včetně dluhů na daních, veřejných půjčkách, pohledávkách, úvěrech, exekucích a dalších. Všechny tyto dluhy přecházejí na dědice a ten je musí splatit.
Rozdíl mezi dluhy a pohledávkami je také důležitý. Dluhy jsou věci, které zůstavitel dluží někomu jinému, a pohledávky jsou věci, které někomu jinému dluží zůstavitel. Pohledávky zůstávají v majetku dědice a může je vymáhat.
V některých případech mohou dědicové požádat o prominutí části dluhů. Prominutí není však automatické a musí být odůvodněno. Dědic může požádat o prominutí dluhů u kteréhokoliv jeho dlužníka, včetně bank, finančních institucí a podobně.
Je také důležité si uvědomit, že dluhy se dědí i v případě, že byla zůstavitelova pozůstalost věnována nebo prodaná. Dluhy přecházejí na toho, kdo přebírá majetek.
Takže, které dluhy se dědí? Odpověď je jasná: všechny druhy dluhů, které zůstavitel měl v době úmrtí, musí být dědicem uhrazeny. A v případě, že dluhy přesáhnou hodnotu zděděného majetku, bude dědic povinen je uhradit v plné výši. To je velmi důležité si uvědomit při zdědění pozůstalosti.

Napsat komentář