Kdy zaniká dluh?

admin

Updated on:

Kdy zaniká dluh? Jako první je nutné pochopit co je to dluh. Dluh je vztah mezi dvěma osobami, ve kterém jedna osoba druhé osobě dluží peníze. Tento dluh se obecně promlčuje, což znamená, že po uplynutí určité doby se tento dluh zaniká.
Promlčení dluhu je proces, kdy věřitel, tedy osoba, která druhé osobě dluží peníze, už nemá právo na jejich vymáhání. To znamená, že i když věřitel nadále požaduje splacení dluhu, nemá k tomu právo, protože se dluh promlčel. Existují však určité obecné pravidla, která říkají, kdy zaniká dluh.
Obecná délka promlčecí lhůty činí 3 roky od okamžiku, kdy právo mohlo být uplatněno poprvé. Toto je obecné pravidlo pro obyčejné občanské a obchodní právo. Nicméně, u majetkových práv je tomu jinak. Majetková práva se promlčují uplynutím 10 let ode dne kdy právo dospělo. Toto je obecné pravidlo, které platí pro všechny majetková práva.
Pokud se však jedná o smlouvu mezi dvěma stranami, mohou strany smlouvy ujednat i delší nebo kratší lhůtu pro promlčení dluhu. Takže například, pokud je ve smlouvě uvedeno, že dluh bude promlčen po uplynutí 5 let od okamžiku, kdy byl dluh splatný, pak tato lhůta bude mít přednost před obecnou lhůtou promlčení.
Je důležité mít na paměti, že promlčení dluhu je ustanovení zákona a nemělo by být bráno na lehkou váhu. Lhůta promlčení je stanovena zákonem a je třeba ji respektovat. Pokud se tedy vyskytne situace, kdy je nutné, aby věřitel uplatnil své právo na vymáhání dluhu, je důležité, aby to udělal ve stanoveném termínu.
Například, pokud věřitelovi dlužíte peníze a není možné je v dohodnuté lhůtě splatit, je nutné dát věřiteli vědět, že není možné dluh splatit, a to nejpozději 21.12.2021. Po tomto datu se dluh promlčuje a věřitel už nebude mít právo na jeho vymáhání.
Závěrem lze tedy konstatovat, že promlčení dluhu je proces, který se provádí po uplynutí určité doby. Obecná lhůta pro promlčení dluhu je 3 roky pro obyčejné občanské a obchodní právo a 10 let pro majetková práva. Strany smlouvy si mohou ujednat i delší nebo kratší lhůtu pro promlčení dluhu. Nezapomeňte, že promlčení dluhu je ustanovení zákona a je třeba jej respektovat.

Napsat komentář